alzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com | Río Castro 981 370 692 - 689 221 155 | Casa del mar 981 357 222 - 689 221 156

Select your language

Redes sociales - Síguenos en...

Afal Facebook Afal Twitter Afal Instagram

Por favor, cubra o seguinte formulario para contactar coa asociación, os campos marcados cun * son obrigatorios.

REGULAMENTO CANLE DE DENUNCIAS

PREÁMBULO

AFALFERROLTERRA é unha entidade sen ánimo de lucro, constituída ao amparo da Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e declarada de utilidade pública.
O obxecto institucional de AFALFERROLTERRA procura a promoción de actividades orientadas á consecución dos seus fins específicos, sempre en conformidade á Lei. En consonancia co seu firme empeño de erixirse como unha entidade guiada pola máis estrita legalidade, AFALFERROLTERRA valora moi positivamente que os seus membros, empregados, usuarios, voluntarios, socios, provedores ou colaboradores denuncien condutas ilícitas ou alerten de situacións obxectivas das que poidan derivarse comportamentos castigados polo Código penal.
No cumprimento do seu labor AFALFERROLTERRA actuará sempre respectando a legalidade. Con tal motivo habilítase a canle de denuncias, en aras de previr e detectar condutas irregulares, ilícitas ou delituosas.

Con tal fin, as denuncias son unha peza imprescindible en todos os sistemas de prevención e detección de comportamentos irregulares, ilícitos ou delituosos. De feito, a existencia e a efectividade das canles de denuncia representan un test fidedigno para medir a efectividade dun sistema preventivo. É por iso que AFALFERROLTERRA habilita a denuncia de forma interna e externa, posibilitando o coñecemento de calquera conduta contraria aos seus principios e valores ou que resulte ilícita.

O obxectivo prioritario deste Regulamento é mitigar o temor para comunicar accións que poidan revestir carácter ilegal, establecendo garantías de confidencialidade e indemnidad respecto da persoa denunciante.
Así mesmo, este Regulamento pretende garantir a preservación da honra e a presunción de inocencia dos denunciados fronte a denuncias infundadas ou malintencionadas.

Artigo 1. Obxecto.

O presente documento constitúe o regulamento normativo da canle de denuncias de AFALFERROLTERRA, establecendo o procedemento de comunicación de calquera comportamento irregular, ilícito ou delituoso no seo da referida organización.
A denuncia poderá ser efectuada respecto de feitos ou comportamentos pasados, presentes ou futuros

Artigo 2. Ámbito.

O presente regulamento resulta aplicable a toda persoa física ou xurídica que garde algún tipo de relación con AFALFERROLTERRA e denuncie un feito irregular, ilícito ou delituoso empregando a canle de denuncias. En consecuencia, o seu ámbito aplicativo esténdese aos seus membros, empregados, usuarios, voluntarios, socios, provedores ou colaboradores.

Artigo 3. Comportamento irregular, ilícito ou delituoso.

Ha de entenderse por comportamento irregular, ilícito ou delituoso calquera tipo de infracción legal, así como daqueles procedementos internos cuxa función sexa evitar e detectar comportamentos que prexudiquen a AFALFERROLTERRA, así como a realización de feitos delituosos por parte de traballadores, voluntarios ou calquera outro membro pertencente á referida organización no exercicio da súa actividade.

Artigo 4. Denuncia de boa fe.

Asúmese que o denunciante actúa de boa fe cando a súa denuncia realícese conforme ao disposto neste Regulamento e estea baseada en feitos ou indicios dos que razoablemente poida desprenderse a realización dun comportamento irregular, ilícito ou delituoso.

Considérase que a denuncia é de boa fe cando, ademais, a mesma realízase sen ánimo de vinganza, de acosar moralmente, de causar un prexuízo laboral ou profesional, ou de lesionar a honra da persoa denunciada ou dun terceiro.

Considérase que o denunciante non actúa de boa fe cando o autor da denuncia é consciente da falsidade dos feitos, ou actúa con manifesto desprezo á verdade, ou coa intención de vinganza, ou de prexudicar a AFALFERROLTERRA ou de acosar á persoa denunciada, ou de lesionar a súa honra, ou de prexudicarlle laboral, profesional ou persoalmente.

Artigo 5. Garantía de indemnidad.

Os usuarios que actúen de boa fe conforme o artigo anterior e denuncien un comportamento irregular, ilícito ou delituoso, #de acordo con o indicado neste Regulamento, non poderán ser despedidos, sancionados disciplinariamente ou sufrir calquera outro tipo de prexuízo na súa relación con AFALFERROLTERRA como consecuencia da interposición dunha denuncia.

A denuncia de boa fe dun feito ou comportamento #de acordo con este Regulamento non constitúe, no seu caso, unha infracción do principio de boa fe nas relacións de traballo, nin tampouco a violación dun secreto de empresa ou institucional, no seu caso.

Artigo 6. Medidas de protección do denunciante.

Calquera tipo de medida negativa que poida sufrir a persoa denunciante por parte dun membro do equipo de AFALFERROLTERRA será investigada e, no seu caso, sancionada oportunamente.

Artigo 7. Dereitos do denunciado

O denunciado ten dereito a coñecer a existencia dunha denuncia. En todo caso, será informado da existencia dunha denuncia na súa contra no prazo máximo dun (1) mes desde a recepción da mesma por parte do O Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA de AFALFERROLTERRA, prazo prorrogable en sucesivos períodos dun (1) mes, ata un máximo total de tres (3) meses cando dita prórroga resulte imprescindible para o bo termo da investigación.

Artigo 8. Denuncia pública de comportamento irregular, ilícito ou delituoso.

Para os efectos de que AFALFERROLTERRA poida mellorar o seu sistema de prevención, preservar o seu prestixio e reputación, é recomendable que os comportamentos irregulares, ilícitos ou delituosos aos que se refire este Regulamento sexan obxecto de denuncia antes da súa posta en coñecemento nos medios de comunicación ou outra entidade allea a AFALFERROLTERRA.

A denuncia pública de feitos internos de AFALFERROLTERRA que careza de relevancia pública ou que sexan manifestamente infundados supón unha infracción da boa fe que debe presidir as relacións, principalmente, co persoal voluntario e laboral, polo que poden dar lugar a sancións disciplinarias e/o accións xudiciais pertinentes, no seu caso.

Artigo 9. Canle de denuncias. Confidencialidade e outros dereitos.

AFALFERROLTERRA pon ao dispor dos usuarios unha canle de denuncias confidencial cuxa xestión asume a propia organización por medio da canalización das mesmas ao Departamento Xurídico interno da organización, salvo que concorran causas de conflito de interese. En tal sentido, O Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA deberá inhibirse cando concorran causas que poidan dificultar o bo termo da investigación, asumindo, en consecuencia, a Xunta Directiva da AFALFERROLTERRA a investigación. Con tal fin, a Xunta Directiva de AFALFERROLTERRA poderá apoiarse en recursos internos e externos da organización, asegurándose de que son preservadas en todo momento as estipulacións contidas no presente Regulamento.

AFALFERROLTERRA obrígase a respectar a confidencialidade do denunciante, conforme este Regulamento.

O Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA non revelará en ningún momento o nome do denunciante de boa fe, salvo que se estime estritamente necesario á vista do contido denunciado e sempre que o denunciante preste o seu consentimento expreso, así como se é requirido xudicialmente.

O Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA poderá manter informado o denunciante do resultado da investigación dos feitos denunciados.

Os datos contidos nas correspondentes denuncias serán conservados unicamente polo tempo imprescindible.

Artigo 10. Acceso á canle de denuncias. O formulario.

Poderase acceder á Canle de denuncias mediante a páxina web do Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA, concretamente mediante o acceso á pestana “canle de denuncias”, que se manterá o máis visible posible,

O denunciante debe ler e comprender este Regulamento así como a información recollida na pestana referida, previamente á interposición dunha denuncia.

Unha vez cumprimentado o formulario, este é accesible Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA, que preservará os datos de identificación da persoa denunciante.

Artigo 11. Procedemento tras a denuncia. O expediente e a investigación.

Recibido o rexistro a que se refire o artigo anterior, Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA procederá á apertura dun expediente por cada unha das denuncias asignándolle o preceptivo número de expediente.

O Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA propoñerá á Xunta Directiva da entidade unha decisión respecto de cada expediente que poderá consistir na apertura dunha investigación ou no arquivo do expediente, se a denuncia for totalmente infundada. En ambos os casos constará en cada un dos expedientes as razóns que motivan a decisión adoptada.

O Departamento Xurídico interno de AFALFERROLTERRA propoñerá á Xunta Directiva a adopción, no seu caso, as medidas cautelares oportunas tendentes a mitigar a perseveranza do dano proveniente dos feitos denunciados.

O Departamento Xurídico interno, así como a Xunta Directiva de AFALFERROLTERRA velarán por que se respecten os dereitos do denunciante, do denunciado e das demais persoas implicadas na denuncia.

Corresponderá, en todo caso, á Xunta Directiva da AFALFERROLTERRA a adopción dunha decisión final.

O prazo para a tramitación do expediente e adopción dunha decisión respecto diso non poderá exceder dun (1) mes a contar desde a súa apertura, devandito prazo resultará prorrogable en sucesivos períodos dun (1) mes, ata un máximo total de tres (3) meses cando dita prórroga resulte imprescindible para o bo termo da investigación.

Artigo 12. Denuncias anónimas

Non serán admitidas as denuncias anónimas.

Xunta de Galicia
Ministerio Sanidad
Ministerio interior
Concello de Ferrol
Concello de Narón
Deputación Coruña
Fagal
Ceafa
Concello de Ares
Concello de Cedeira
Universidade da Coruña
Fundación Barrié
Fundación Roviralta
La Caixa
Concello de Pontedeume
Cabanas Rural - Asociación de mulleres
logo pie
Homologado pola Consellería de Traballo para a impartición de accións formativas
Entidade declarada de Utilidade Pública polo Ministerio do interior
 
fondos europeos next generation afal   plan recuperacion transformacion resilencia afal
 
Centros de día
 
ico ubiacionC/ Río Castro 43-45 Baixo - 15404 - Ferrol (A Coruña) - 981 370 692 - 689 221 155
ico ubiacionCarretera Alta, 14, 15401 - Ferrol (A Coruña) - 981 357 222 - 689 221 156
Contacta connosco
 
ico correoalzheimerferrolterra@alzheimerferrolterra.com Contactar
ico canalCanal de denuncias, fai a túa denuncia aquí Denunciar